Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ich používanie

Ochrana súkromia je záležitosťou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie a pri spracovaní vašich osobných údajov dodržujeme zákonné ustanovenia.

Chceli by sme vás týmto informovať o našom nakladaní s Vašimi osobnými údajmi pre zaistenie vašej informovanosti príp. pre získanie súhlasu s ich spracovaním.

1. Základné ustanovenia

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť Ivo Kleňha - Australianremedy, IČO: 66375274, so sídlom Za Zelenou liškou 1586 / 2a, 140 00 Praha 4, Česká republika, (ďalej ako "správca") spracovávala Vaše osobné údaje . Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ( "GDPR") a zákonom o spracovaní osobných údajov.

Správca nemá zákonnú povinnosť vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

2. Dáta a ich využitie

Správca spracováva užívateľské dáta na tento účel:

    Objednanie tovaru - pre spracovanie vášho nákupu, doručenia tovaru a komunikáciu s vami v súvislosti s týmito objednávkami atď. Spracovávame údaje typu: meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, histórie nákupov. Jedná sa o dáta spracovávané na účely plnenia zmluvy, či už sa jedná o zmluvu uzavretú v klasickej písomnej forme, prostredníctvom internetového formulára alebo ústne. Dáta o platených objednávkach spracovávame aj na účely plnenia účtovných, daňových a iných právnych povinností určených zákonom.

    Ponuky tovaru - údaje (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) sú používané na reklamné účely tj. Pre informácie o produktoch z našej ponuky. Tieto údaje využívame iba v rozsahu povolenom zákonom alebo na základe vami udeleného súhlasu. Proti používaniu údajov pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených kontaktných kanálov je možné kedykoľvek namietať a toto využitie bude ukončené.

    Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a spracovateľ dotazníka spokojnosti. Osobné údaje zákazníkov sú predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručenie tovaru či zistení zákazníckej spokojnosti.

    Cookies - na účely zlepšenie našich on-line služieb využívame súbory cookies. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vďaka týmto informáciám môžem pre vás vytvárať lepšie obsah. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookie slúži k celej rade účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane vašich dát.

3. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä účtovné dokumentácie a prepravné dokumenty. K osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na účely marketingu uchováva správca osobné údaje, najdlhšie po dobu 3 rokov od poslednej objednávky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

5. Vaše práva

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

    požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
    požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
    vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
    požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky na webe australianremedy.cz potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami spracovania osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok spracovania osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018