Obchodné podmienky

Obchodné podmienky firmy Ivo Kleňha - Australianremedy

so sídlom Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4, Česká republika

IČ: 66375274

zapísané v registri živnostenského úradu mestskej časti Praha 4

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.australianremedy.sk

 

Zoznámte sa, prosíme, aj s Podmienkami spracovanie osobných údajov

 

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto obchodné podmienky firmy Ivo Kleňha - Australianremedy, so sídlom Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 66375274, DIČ: CZ6208151048 zapísané v registri živnostenského úradu mestskej časti Praha 4 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.australianremedy.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne ​​na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.australianremedy.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov www.australianremedy.sk alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, o cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny, o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatia objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

3.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

3.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretia kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Ceny tovarov a služieb (napr. Poštovné, náklady spojené s dodaním tovaru) uvedený na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

     4.6.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho Australianremedy, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha 4

     4.6.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

     4.6.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ6320600000000001026, SWIFT: CITFCZPP, vedený u Citfit, s.d. (Ďalej len "účet predávajúceho");

     4.6.4. bezhotovostne prostredníctvom platobných či iných systémov tretích osôb uvedených na webovej stránke;

4.7. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu v zásielke Faktúru - daňový doklad o predaji.

4.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na www.australianremedy.sk.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 OZ od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne ​​na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. Prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 OZ nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšie varianty ponúkané predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahšie spôsob prepravy), pričom osobné odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

   6.5.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);

   6.5.2. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

   6.5.3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

     7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

     7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

      7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

      7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti

      7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

    7.5.1. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

    7.5.2. na odstránenie vady opravou veci;

    7.5.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

    7.5.4. na odstúpenie od zmluvy.

7.6. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

7.7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Australianremedy, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika.

7.8. Za okamih uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho chybný tovar.

7.8.1. Reklamačný poriadok - Uplatnenie reklamácie

V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare vadu, má právo ho u nás reklamovať. Zašlite reklamovaný tovar vrátane kópie dokladu o predaji, prípadne aj vrátane sprievodného listu so stručným popisom vady na našu adresu:

Australianremedy, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Reklamáciu je taktiež možné uplatňovať na našej výdajni osobne a to každý pracovný deň v čase Po-Št 8:30 - 17:00 hodín a Pia 8: 30-16: 00.

Ďalší kontakt pre uplatnenie reklamácie:

Email: info@australianremedy.cz
Tel: 00420 777 766 339

O prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme informovať do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru do reklamačného procesu formou reklamačného protokolu zaslaného na Vašu emailovú adresu.

vybavenie reklamácie

Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote Vám vymeníme tovaru za nový alebo Vám vrátime peniaze podľa Vašej požiadavky.

O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný emailom formou zápisu v reklamačnom protokole.

7.9. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

8. Evidencia tržieb

8.1. Podľa zákona o je predávajúci povinný pri platbe v hotovosti   v prevádzke predávajúceho Australianremedy, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika, vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8.3. Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.
 
 
9. Darčekové certifikáty

9.1. Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými iba k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikátu slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenie nákupu či odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

9.2. Okamžik tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.
 
10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zz a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a spracovateľ dotazníka spokojnosti. Osobné údaje zákazníkov sú predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručenie tovaru či zistení zákazníckej spokojnosti.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, IČO, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a informácie o vykonaných nákupoch kupujúceho (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje ")

10.3. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne ​​predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

10.4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.
 

11. Zákaznicke recenzie

11.1. V rámci realizovaného nákupu tovaru na webových stránkach www.australianremedy.sk môže byť zákazníkom zaslaná požiadavka na hodnotenie nákupu či produktu, formou zákazníckej recenzie. Zákaznícka recenzia je realizovaná vždy spoločnosťou Heureka.sk 

11.2. Recenzie sú zobrazované na portáli Heureka.sk a na webových stránkach www.australianremedy.sk.

11.3. Recenzie overujeme porovnaním s realizovaným nákupom recenzenta. Za recenzie uvedené kdekoľvek inde, o ktorých nevieme, neručíme.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

13. Doručovanie

13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

13.2. Správa je doručená:

     13.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty

     13.2.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom

     13.2.3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať

     13.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Za Zelenou liškou 1586 2a, 140 00 Praha 4, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@australianremedy.cz, telefón 00420 777 766 339.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 10. januára 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvyOdstúpenie od zmluvy

Adresát:
 

...................................

...................................

...................................

IČ:

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru .............. pod číslom objednávky ...............

 

Dátum objednania: ....................


Dátum prijatia: ......................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ............................................. ..................................................


Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: ........................................... ................................................

 

Adresa spotrebiteľa:

........................................

........................................

........................................

 

Podpis spotrebiteľa: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


Dátum: